Vedtægter

§ 1.    Foreningens navn og hjemsted

1.1     Foreningens navn er Gentofte Volley, som forkortes GENTOFTE. Foreningen har hjemsted i Gentofte kommune.

1.2     Foreningen arbejder efter de for Dansk Volleyball Forbund, Dansk Idrætsforbund og International Volleyball Federation til enhver tid gældende regler.

 

§ 2.    Foreningens formål

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til idrætsgrenen volleyball og give medlemmerne mulighed for at dygtiggøre sig heri under kammeratlige former.

 

§ 3.    Foreningens medlemmer

3.1     Alle, der ønsker det, kan blive optaget i foreningen.

3.2     Indmeldelse sker ved indgivelse af skriftlig anmodning herom til bestyrelsen eller ved indbetaling af kontingent. Fra det tidspunkt, hvor der er sket indbetaling af kontingent, og hvor oplysning om navn, adresse, tlf. nr. samt fødselsdato er indgivet til bestyrelsen, er indmeldelse i foreningen sket. Kontingentet skal være indbetalt senest en måned efter den første dag, hvor man har deltaget i foreningens aktiviteter.

3.3     Udmeldelse kan kun ske med 1 måneds varsel til udgangen af en medlemsperiode og skal  indgives skriftligt til bestyrelsen. For at udmeldelsen kan betragtes som gyldig kræves, at den pågældende har betalt skyldigt kontingent.

3.4     Foreningen kan optage passive medlemmer.

3.5     Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis særlige forhold f.eks. manglende kontingent betaling giver anledning dertil. Det ekskluderede medlem kan kræve kendelsen indbragt for en ekstraordinær generalforsamling.

3.6     Medlemmerne er pligtige at underkaste sig foreningens love og reglementer og alle i henhold hertil trufne bestemmelser samt yde bistand til varetagelse af foreningens formål.

 

§ 4.    Kontingent

4.1     En medlemsperiode varer 12 måneder. Medlemskab omfatter mindst én medlemsperiode.

4.2     Kontingentet fastsættes for hver medlemsperiode af generalforsamlingen.

4.4     Regnskabsåret er 1. maj - 30. april.

 


§ 5.        Generalforsamling

5.1     Generalforsamling skal afholdes årligt. Indkaldelse skal ske skriftligt mindst 3 uger forinden. Forslag til dagsorden skal være indgivet mindst 10 dage forinden, mens den endelige dagsorden skal meddeles til alle 5 dage forinden.

5.2     Generalforsamlingen kan kun tage gyldige beslutninger om forslag på dagsordenen. Forslag, der stilles under eventuelt, kan dog vedtages ved enstemmighed. Forslag på dagsordenen vedtages ved almindeligt stemmeflertal, mens ændringer i vedtægterne kun kan vedtages, når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for.

5.3     Dagsorden ved generalforsamlingen er følgende:

          1.   Valg af dirigent og referent.

2.   Formanden aflægger beretning.

3.   Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4.   Kassereren foreligger budget.

5.   Fastsættelse af kontingent.

6.   Behandling af indkomne forslag.

7.   Valg til bestyrelse.

8.   Valg af revisor.

9.   Eventuelt.

5.4     I alle afstemninger har hvert medlem én stemme. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre blot eet medlem forlanger skriftlig afstemning.

5.5     Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst 20% af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel.

 

§ 6.    Bestyrelsen

6.1     Bestyrelsen består af 7 medlemmer: en formand, en næstformand, en kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer.

6.2     Formanden vælges for 1 år. Kasserer og næstformand vælges for 2 år, kasserer i lige år, næstformand i ulige år. De øvrige bestyrelses-medlemmer samt 2 suppleanter vælges for 1 år.

6.3     Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Næst-formanden træder i stedet for forfald. Bestyrelsen er først beslut-ningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer, deriblandt formanden eller Kampnæstformanden, er til stede.

6.4     Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer.

6.5     Bestyrelsen skal føre mødeprotokol og en kassebog samt afgive skriftligt referat efter hvert møde.

6.6     Udtræder et eller flere af bestyrelsens medlemmer inden udløbet af deres valgperiode, indtræder suppleanterne, således at den suppleant, der har fået flest stemmer, indtræder først.

6.7     Foreningen tegnes af formanden, næstformanden eller kassereren alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan give en eller flere ledere i foreningen fuldmagt til at disponere over foreningens konti til betaling af almindeligt forekommende udgifter.

 

§ 7.    Turneringshold

7.1     Kun betalende medlemmer kan deltage på foreningens turnerings-hold. Såfremt alle betalende medlemmer er forsøgt adspurgt med negativt resultat, kan reglen dog fraviges.

7.2     Bestyrelsen vælger et spillerudvalg, der er øverste myndighed ved udtagelse af turneringshold.

 

§ 8.    Foreningens opløsning

8.1     Forslag til foreningens opløsning kan fremsættes af bestyrelsen eller mindst 3/4 af foreningens medlemmer og kan kun behandles af generalforsamlingen. Til gyldig vedtagelse af forslaget kræves, at mindst 3/4 af foreningens medlemmer stemmer for.

8.2     I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens aktiver den juridiske person, som det ved den opløsende generalforsamling ved almin-deligt flertal vedtages at tildele disse.

 

Gentofte, den 23. maj 1992. Som ændret på den ordinære generalforsamling den 28. maj 1997. Som ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 28. januar 1999. Som ændret på den ordinære generalforsamling den 27. maj 2010.